Despre proiect

 

Obiectivele specifice:

1) Implementarea Sistemului Na?ional de Calificare în Înv???mântul Superior.

2) Revizuirea ?i îmbun?t??irea programelor de licen?? ?i masterat în conformitate cu Cadrul Na?ional al Calific?rilor în Înv???mântul Superior în domeniul economic ?i juridic, în vederea definirii unei structuri didactice împ?r?it? pe competen?e, în coeren?? cu cererea de pe pia?a muncii.

3) Consolidarea ac?iunilor de inovare, cooperare ?i formare în contextul cre?rii unei re?ele de universit??i din diferite state membre UE, mediul de afaceri ?i centrele de cercetare, în scopul sus?inerii mobilit??ii ?i acceler?rii aplic?rii principiilor Cadrului European al Calific?rilor.

4) Definirea unor programe de instruire complementare care s? pun? în valoare ?i s? integreze competen?ele tehnice cu aptitudinile ?i abilit??ile personale în munc?.

5) Îmbun?t??irea capacit??ii universit??ilor privind furnizarea de calific?ri superioare adaptate la exigen?ele schimb?rilor continue ale pie?ei muncii.

 

 

Parteneriatul:

- UNIVERSITATEA DANUBIUS, cu sediul în Gala?i – Lider de parteneriat

- UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICAN?, cu sediul în Bucure?ti, – Partener 1

- UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA”, cu sediul în Bac?u – Partener 2

- UNIVERSITATEA DE VEST, cu sediul în Timi?oara – Partener 3

- CISPRO SRL, cu sediul în Gala?i – Partener 4

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO, cu sediul în Camerino, Italia – Partener transnational 5

- UNIVERSITE’ DE TOULOUSE II LE MIRAIL, cu sediul în Toulouse, Fran?a – Partener transna?ional 6

- G.E.A. mbH, cu sediul în Dortmund, Germania – Partener transna?ional 7

- MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA – DEPARTMENT OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, cu sediul în Chania, Grecia – Partener transna?ional 8

- SIDA SRL, cu sediul în Ancona, Italia – Partener transna?ional 9

 

 

Activit??ile eligibile ale proiectului:

1. Analiza

2. Comunicare, integrare de sisteme ?i dezvoltare a accesului la studiu

3. Revizuirea calific?rilor ?i a structurii competen?elor

4. Servicii complementare pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale ?i programe de formare pentru îmbun?t??irea competen?elor transversale

5. Managementul ?i coordonarea proiectului


 

Activit??ile din cadrul proiectului în care este implicat Partenerul Na?ional 1 Universitatea Româno-American?, ID Partener 23764, conform Acordului de Parteneriat:

- Participarea la programarea ?i dezvoltarea ac?iunilor de comunicare ?i sensibilizare a opiniei publice (suscitarea interesului);

-  Participarea la analiza ?i revizuirea programelor de licen?? ?i Masterat, ?inând seama de structura Sistemului Na?ional de Calific?ri ?i a Sistemului European de Calific?ri;

-  Participarea la ac?iunile de schimburi de bune practici pentru revizuirea programelor de studiu ?i implementarea Sistemelor de Calificare;

-  Participarea la studiul modelelor pentru valorificarea abilit??ilor ?i competen?elor informale ale studen?ilor din Universit??ile române?ti;

-  Participarea la implementarea ac?iunilor formative pentru cadre didactice ?i studen?i;

-  Participarea la definirea Sistemului de Calitate pentru monitorizarea eficacit??ii ?i eficien?ei programelor de studiu.

 

 

Resurse umane - Universitatea Româno-American?

 

Personal proiect:

1. Daniela Lenu?a Zirra – Coordonator partener proiect

2.  Iuliu Marin Iv?nescu – Expert pe termen lung

3.  Mihai Sebea – Expert pe termen lung

4.  Silvia T?bu?c? – Expert pe termen scurt

5.  Anca Cruceru – Expert pe termen scurt

6.  Andreea-Clara Munteanu – Expert pe termen scurt

7.  Sorina Costache – Expert pe termen scurt

  

Personal administrativ:

1. Violeta Predescu

2. Maria Neagoe

Politică de Confidențialitate
2012 uni4-4.rau.ro - uni4-4.rau.ro - Despre proiect. - @ Universitatea Romano-Americana
Powered by Joomla 1.7 Templates