Evenimente realizate/planificate

 

 


Octombrie 2011

 • 5 Ateliere de lucru – la sediul UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO – în cadrul Activit??ii 2.10 Ateliere de lucru transna?ionale pentru dezvoltarea de planuri de comunicare ?i orientare a studen?ilor

 

Februarie 2012

 • 5 Ateliere de lucru – la sediul UNIVERSIT??II ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul Activit??ii 2.10 Ateliere de lucru transna?ionale pentru dezvoltarea de planuri de comunicare ?i orientare a studen?ilor – finalizarea activit??ii
 • Un Seminar cu responsabilii pentru comunicare ?i orientarea studen?ilor – la sediul UNIVERSIT??II ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul Activit??ii 2.6 Seminarii de formare pentru responsabilii cu comunicarea ?i orientarea studen?ilor în cadrul universit??ilor

 

Martie 2012

 • Un Seminar de lucru a c?rui tema este "Cre?terea calit??ii în serviciile de consiliere ?i orientare a studen?ilor" – la sediul UNIVERSIT??II ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul Activit??ii 2.6 Seminarii de formare pentru responsabilii cu comunicarea ?i orientarea studen?ilor în cadrul universit??ilor

 

Aprilie 2012

 • Un Atelier de lucru/seminar – la sediul UNIVERSITE’ DE TOULOUSE II LE MIRAIL – în cadrul Activit??ii 2.5 Transfer de bune practici pentru programarea de ac?iuni de marketing de c?tre universit??i

 

Mai 2012

 • Un Atelier de lucru – la sediul UNIVERSIT??II ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul în cadrul Activit??ii 3.6 Programarea ?i realizarea de proiecte pilot pentru implementarea noilor parcursuri de instruire 

 

 

Iunie 2012

 • Dou? Ateliere de lucru/seminarii – la sediul UNIVERSIT??II ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul Activit??ii 3.2 Organizarea de seminarii de formare destinate operatorilor universitari, în special a celor din domeniul dezvolt?rii ?i monitoriz?rii cursurilor:

ATELIER 1
Reinginerizarea calific?rilor universitare licen?? ca factor de accelerare a inser?iei absolven?ilor pe pia?a muncii

ATELIER 2
Reinginerizarea calific?rilor universitare master ca factor de accelerare a inser?iei absolven?ilor pe pia?a muncii

 

Iulie 2012

 • O mas? rotund? – la sediul MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA – DEPARTMENT OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT – în cadrul Activit??ii 3.6 Programarea ?i realizarea de proiecte pilot pentru implementarea noilor parcursuri de instruire

 

Noiembrie 2012

 • Dou? ateliere de lucru/seminarii – în cadrul Activit??ii 4.2 Organizarea seminariilor de formare destinate operatorilor universitari, cu prec?dere a celor angaja?i în procesele de asisten?? personalizat? pentru studen?i

SEMINAR 1
Impactul reingineriz?rii calific?rilor universitare asupra cre?terii calit??ii proceselor educative în înv???mântul superior        

SEMINAR 2
Metode ?i tehnici de dezvoltare a competen?elor transversale ?i antreprenoriale a studen?ilor

  

Martie 2013

 • Seminarul de formare cu titlul „Integrarea activit??ilor de asisten?? personalizat? pentru studen?i în activitatea curent? a institu?iilor de înv???mânt superior din România” - Orientare pentru carier? 

       

 

Aprilie 2013

 • Desf??urarea cursurilor pentru dezvoltarea competen?elor transversale, în cadrul Activit??ii 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competen?elor transversale, în perioada 29 Martie - 25 Aprilie 2013:

 

1. Ini?ierea ?i dezvoltarea unei afaceri în contextul economiei globale

   

2. Lucrul în echip? ?i dezvoltare personal?

       

3. Comunicare ?i leadership

        

4. Tehnici moderne de marketing ?i vânz?ri în mediul virtual

   

 

Mai 2013

 • 10 Mai 2013, începând cu ora 10.30, "Festivitatea de acordare a diplomelor" pentru absolven?ii cursurilor de dezvoltare a competen?elor transversale, în cadrul activit??ii Activit??ii 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competen?elor transversale

       

 • 16 Mai 2013, începând cu ora 08.30, Conferin?a cu titlul "Calitatea în înv???mântul superior din România ?i Europa”, în cadrul Activit??ilor 2.12 Re-elaborarea ?i transferul de bune practici de proiect realizate, 3.3 Ateliere de lucru inter-universitare ?i transna?ionale pentru reinginerizarea calific?rilor ?i 3.5 Aplicarea Cadrului Na?ional al Calific?rilor ?i prezentarea calific?rilor actualizate
  În cadrul celor dou? sec?iuni ale conferin?ei s-au dezb?tut urm?toarele teme:
 1. Conceptul de asigurare a calit??ii educa?iei în România - viziunea ARACIS.
 2. Bune practici ale proiectului UNI4-4 în asigurarea calit??ii în înv???mântul românesc ?i european.

       

  

Iunie 2013

 • 18 Iunie 2013, începând cu ora 09.30, în Aula Universit??ii Româno-Americane, Bulevardul Expozi?iei, Nr. 1B, Sector 1 Bucure?ti, Conferin?a cu tema "Dezvoltarea capacit??ii de implementare a sistemului de calific?ri din înv???mântul superior în România ?i Europa ?i valorificarea competen?elor profesionale - prin corelarea calific?rilor cu pia?a muncii", în cadrul Activit??ilor 3.3 Ateliere de lucru inter-universitare ?i transna?ionale pentru reinginerizarea calific?rilor, 4.2 Organizarea seminariilor de formare destinate operatorilor universitari, cu prec?dere a celor angaja?i în procesele de asisten?? personalizat? pentru studen?i, 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competen?elor transversale.
  În cadrul celor dou? sec?iuni ale conferin?ei s-au dezb?tut urm?toarele teme:
 1. Dezvoltarea capacit?tii de implementare a sistemului de calific?ri din înv???mântul superior în România, ?i valorificarea competen?elor profesionale, prin corelarea calific?rilor cu pia?a muncii.
 2. Bune practici ale proiectului UNI 4-4 în Dezvoltarea capacit??ii de implementare a sistemului de calific?ri din înv???mântul superior în România ?i Europa, ?i valorificarea competen?elor informale, prin corelarea calific?rilor cu pia?a muncii.

     

În partea a doua a zilei s-au derulat activit??i de formare în cadrul Activit??ii 4.2 Organizarea seminariilor de formare destinate operatorilor universitari, cu prec?dere a celor angaja?i în procesele de asisten?? personalizat? pentru studen?i, în cadrul c?rora au fost sus?inute dou? cursuri cu tema "Implementarea unui serviciu de orientare pentru demararea unei afaceri" ?i "Serviciu de orientare pentru pia?a muncii - Ocuparea ?i auto-ocuparea for?ei de munc?" (Exper?i formatori: Giada Cappelletti, SIDA Group ?i Cristina Panara - CISPRO).

 

Octombrie 2013

 • In data de 16 Octombrie 2013, începând cu ora 09.30, în Aula Universit??ii Româno-Americane, Bulevardul Expozi?iei, Nr. 1B, Sector 1 Bucure?ti, Career Day, utilizând bunele practici asimilate de la Partenerul transna?ional 5 - Universita’ Degli Studi Di Camerino, în cadrul Activit??ilor A2.9 Proiectarea, realizarea ?i distribuirea de material informativ, A2.12 Re-elaborarea ?i transferul de bune practici de proiect realizate ?i 3.3 Ateliere de lucru inter-universitare ?i transna?ionale pentru reinginerizarea calific?rilor.
  La activit??i vor participa invita?i din partea companiilor, cadre didactice, studen?i, masteranzi, absolven?i ?i reprezentan?i ai partenerilor implica?i în derularea proiectului. Se vor organiza workshop-uri ?i seminarii de orientare în carier? ?i preg?tire a portofoliului de angajare, precum ?i workshop-uri ?i seminarii tematice adresate cursan?ilor ?i absolven?ilor de studii universitare de masterat.

Pentru mai multe detalii va rugam accesati link-ul: http://uni4-4.rau.ro/index.php/career-day

 

 

 

1. PLIANT (click pentru varianta marita):

2. INVITATIE


 

Politică de Confidențialitate
2012 uni4-4.rau.ro - uni4-4.rau.ro - Evenimente. - @ Universitatea Romano-Americana
Powered by Joomla 1.7 Templates